انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری

انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری

محمد خبازها با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، محمد خبازها که عهده دار معاونت فنی و مهندسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران است با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری منصوب شد.

در بخشی از این حکم، مواردی از قبیل تهیه، تنظیم و اصلاح برنامه‌ها و بودجه معاونت فنی و عمرانی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه گزارش‌های عملکردی و مدیریتی جهت پایش و ارزیابی پروژه‌ها، مدیریت و تعامل با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و متقاضی برای توسعه زیرساخت‌های شهری و همچنین راهبری دفتر مدیریت پروژه با نگاه بهبود فرآیندها و امور مربوط به کنترل پروژه به عنوان مأموریت‌های مورد انتظار از سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری ذکر شده است.