تعامل شهرداری با رسانه ها گزینشی نباشد

 رضوان سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در چهل و سومین صحنشورا گفت: شهرداریهمدان باید به منظور اطلاع رسانی از طریق رسانه ها،گزینشی عمل نکند و در راستای توزیع عادلانه رپرتاژ و آگهی نیز بر اساس عملکرد اطلاع رسانی رسانه ها در حوزه مدیریت شهری، اقدام کند.
وی افزود: شهرداری باید پس از پایان همایش بین المللی راه ابریشم، گزارش کامل وضعیت پرداختی رسانه ها و تعاملات رسانه ای خود را به شورا ارائه دهد.

رضوان سلماسی