شرح وظایف حوزه شهردار

حوزه شهردار :

شهرداری

– برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و تربیت و هماهنگی انسجام بین واحدها
– انجام امور مربوط به حراست اموال،ساختمانها،ماشین آلات،تأسیسات شهرداریها طبق دستور العملهای ابلاغی
– رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی،شهری،اداری ،مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.
– انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی.
– اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک
– پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.
– برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته.
– انجام سایر وظایف محوله